Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu jak również jakichkolwiek danych osobowych przekazanych przez mnie w związku z korzystaniem z Usług przez Wood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000424741, jako administratora danych, oraz przez Unibail Management S.A.S., z siedzibą przy 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paryż, Francja, wpisaną do rejestru handlowego w Paryżu pod numerem 414878389, jako kolejnego administratora danych oraz jako podmiot któremu powierzono przetwarzanie danych, w celach marketingowych opisanych szczegółowo w Polityce Prywatności. Moje dane osobowe udostępniam dobrowolnie oraz zostałem(am) poinformowany(a), że przysługuje mi prawo dostępu do nich, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, prawo do ich przeniesienia, jak również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie. Potwierdzam i wyrażam zgodę na profilowanie moich danych oraz na ich udostępnianie podmiotom trzecim, w szczególności podmiotom z grupy Unibail-Rodamco oraz podmiotom którym powierzono przetwarzanie danych