Do góry
1.POSTANOWIENIA OGÓLNE
Wood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Złotej 59, 00-120 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000424741, posiadającą NIP: 5252531018 oraz REGON: 146116258, tel. [*], e-mail: [*], jako administrator danych oraz Unibail Management S.A.S., z siedzibą przy 7 place du Chancelier Adenauer, 75016 Paryż, Francja, wpisany do rejestru handlowego w Paryżu pod numerem 414878389, tel. [*], e-mail: [*], jako kolejny administrator danych oraz jako podmiot któremu powierzono przetwarzanie danych („My“ / „nas“) przetwarza dane osobowe użytkownika w kontekście dostarczania naszych serwisów internetowych, programu lojalnościowego i aplikacji mobilnych (łącznie zwanych „Usługami“), do których dostęp można uzyskać za pośrednictwem różnych nośników lub urządzeń i które są przez nas udostępniane. Przywiązujemy dużą wagę do ochrony danych osobowych. Dane osobowe stanowią wszelkie informacje, które pozwalają na bezpośrednie lub pośrednie zidentyfikowanie danej osoby.
Celem niniejszej polityki prywatności („Polityka Prywatności “) jest poinformowanie użytkownika o sposobie gromadzenia i przetwarzania przez nas danych osobowych wysyłanych lub ujawnianych przez użytkownika poprzez uzyskiwanie dostępu do jej Usług lub korzystanie z nich.
Zachęcamy użytkownika do uważnego zapoznania się z treścią niniejszej Polityki Prywatności. Korzystając z Usług i przekazując nam swoje dane osobowe, użytkownik potwierdza, że został poinformowany o sposobie wykorzystywania przez nas jego danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie wykorzystywania jego danych osobowych przez na zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności, nie powinien przekazywać nam swoich danych osobowych. W takim przypadku użytkownik może nie mieć dostępu i/lub możliwości korzystania z niektórych funkcji Usług lub z części naszych Usług.
Usługi są adresowane do użytkowników w wieku minimum osiemnastu (18) lat, przy czym z usługi programu lojalnościowego mogą również korzystać osoby po ukończeniu trzynastu (13) lat, które uzyskały stosowną zgodę swojego przedstawiciela ustawowego.

2.W JAKI SPOSÓB GROMADZIMY DANE OSOBOWE?

Gromadzimy dane osobowe użytkowników na kilka różnych sposobów:
•Dane przekazywane nam przez użytkownika podczas rejestracji
Część naszych Usług wymaga założenia konta użytkownika, w szczególności nasz program lojalnościowy i niektóre funkcje dostępne z poziomu naszych aplikacji mobilnych lub serwisów internetowych; jeżeli użytkownik zdecyduje się na założenie konta poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego, zostanie poproszony o podanie danych kontaktowych i informacji identyfikujących (tytuł, imię, nazwisko, data urodzenia, kod pocztowy, adres e-mail, numer telefonu komórkowego i wszelkie inne istotne informacje, które użytkownik nam przekaże);
•Dane rejestracyjne, na których przekazanie przez podmioty trzecie użytkownik wyrazi zgodę
Część naszych Usług wymaga założenia konta użytkownika za pośrednictwem podmiotu trzeciego, w szczególności w zakresie naszych działalności promocyjnych. Jeżeli użytkownik zdecyduje się na założenie konta za pośrednictwem podmiotu trzeciego w zakresie naszych Usług, taki podmiot trzeci przekaże nam dane osobowe przekazane w trakcie procesu rejestracji (w tym , imię, nazwisko oraz adres e-mail).
•Dane rejestracyjne, na których przekazanie z sieci społecznościowych użytkownik wyrazi zgodę.
Jeżeli użytkownik zdecyduje się na założenie konta za pomocą swojego konta w sieci społecznościowej (tj. Facebook, Google + lub Twitter), za jego uprzednią zgodą serwis społecznościowy przekaże nam jego dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa użytkownika, zdjęcie profilowe, adres e-mail, płeć, urodziny, wykształcenie, szkoła, nazwa stanowiska), dane adresowe (kraj, miasto, adres, kod pocztowy, numer telefonu), „polubienia“ (strony, ulubione filmy, ulubiona muzyka, ulubione programy telewizyjne) wpisy i listę znajomych.
•Dane osobowe, które gromadzimy na podstawie korzystania z naszych Usług przez użytkownika.
Gdy użytkownik korzysta z karty lojalnościowej, gromadzimy i przetwarzamy
(i)dane związane z profilem zakupowym użytkownika;
(ii)dane dotyczące częstotliwości i długości wizyt użytkownika;
(iii)informacje związane z zachowaniami nabywczymi użytkownika; oraz
(iv)jeżeli użytkownik zarejestrował się w programie lojalnościowym z wykorzystaniem swojego konta w sieci społecznościowej, informacje dotyczące jego interakcji z Usługą lojalnościową w takiej sieci społecznościowej;
Gdy użytkownik korzysta z naszej aplikacji mobilnej lub Usług w serwisie internetowym jako zarejestrowany użytkownik, gromadzimy i przetwarzamy:
(i)Dane wskazane w podpunkcie powyżej
(ii)dane osobowe dodawane przez użytkownika do jego profilu (tj. nazwa użytkownika lub nick, zdjęcie profilowe i hasło);
(iii)dane osobowe zawarte w treściach, które użytkownik publikuje, wysyła, do których wnosi swój wkład lub które w inny sposób udostępnia w ramach lub za pośrednictwem Usług, na przykład jego oś czasu, polubienia, lookbooki, lista życzeń, lista kontaktów;
(iv)jeżeli użytkownik łączy się z Usługami za pomocą swojego konta w mediach społecznościowych, informacje dotyczące jego interakcji z Usługami w takich mediach społecznościowych;
(v)informacje dotyczące częstotliwości wizyt użytkownika, jego trasy i lokalizacji w centrum handlowym, pod warunkiem, że uprzednio uzyskamy zgodę użytkownika. Więcej informacji na temat takiego wykorzystywania danych znajduje się w rozdziale „Geolokalizacja “poniżej;
(vi)dane techniczne.
Gdy użytkownik odwiedza naszą stroną internetową, możemy korzystać z plików cookie i podobnych technologii w celu gromadzenia danych na temat sposobu korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej. Więcej informacji na temat takiego wykorzystywania danych znajduje się w punkcie „Pliki cookie “poniżej.

3.W JAKI SPOSÓB WYKORZYSTUJEMY DANE OSOBOWE ORAZ W OPARCIU O JAKĄ PODSTAWĘ PRAWNĄ?
Wykorzystujemy gromadzone przez nas dane osobowe użytkownika w celu:
(i)Zarządzania Usługami i świadczenia Usług dla użytkownika;
(ii)Zarządzania procesem rejestracji;
(iii)Analizowania sposobu korzystania przez użytkownika z Usług oraz pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody użytkownika, łączenia danych osobowych użytkownika zgromadzonych w wyniku korzystania z różnych naszych Usług (tj. karta lojalnościowa, nasze aplikacje mobilne i nasze strony internetowe) w celu doskonalenia naszego zrozumienia oczekiwań i potrzeb użytkownika oraz tworzenia nowych funkcji i usług;
(iv)Przekazywania użytkownikowi spersonalizowanych informacji i materiałów promocyjnych. Dane osobowe użytkownika będą przez nas wykorzystywane wyłącznie w celu wysyłania materiałów promocyjnych, pod warunkiem, że uprzednio uzyskamy zgodę użytkownika. Tym samym po zarejestrowaniu do korzystania z którejkolwiek z naszych Usług, które gromadzą dane osobowe, użytkownik otrzyma możliwość udzielenia zgody na wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych w celu wysyłania materiałów promocyjnych;
(v)Pomiaru, testowania i monitorowania wskaźników oraz efektywności naszych Usług;
(vi)Zapewnienia technicznej obsługi Usług i ochrony danych osobowych użytkownika przed kradzieżą, utratą, uszkodzeniem lub dostępem osób nieupoważnionych.
Tak jak zostało to opisane w podpunktach (iii) oraz (iv) powyżej będziemy wykorzystywać gromadzone dane osobowe celem profilowania. Informacje w jaki sposób użytkownik korzysta z Usług pozwala nam spersonalizować nasze materiały promocyjne przez co możemy zaproponować użytkownikowi produkty i usługi odpowiadające jego preferencjom I potrzebom. Jedynym celem profilowania jest zapewnienie użytkownikowi odpowiednio dostosowanych do jego potrzeb korzyści oraz opcji. Dane profilowane nie będą przetwarzane w innym celu i nie będą udostępniane jakiemukolwiek podmiotowi trzeciemu nie wymienionemu w Polityce Prywatności. Zapewniamy, że profilowanie danych nie będzie miało jakiegokolwiek negatywnego wpływu na użytkownika.
Przetwarzanie danych osobowych określone w punkcie (i), (v) oraz (vi) powyżej odbywa się z uwagi na konieczność wykonania Umowy łączącej nas z użytkownikiem. Przetwarzanie danych osobowych określne w punkcie (ii) powyżej odbywa się z uwagi na konieczność podjęcia działań na żądanie użytkownika przed zawarciem Umowy. Przetwarzanie danych osobowych określone w punkcie (iii) oraz (iv) powyżej odbywa się w oparciu o zgodę użytkownika.

4.W JAKI SPOSÓB UDOSTĘPNIAMY I UJAWNIAMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
Udostępniamy dane osobowe, które gromadzimy za pośrednictwem Usług, w następujący sposób:
•Podmioty trzecie którymi posługujemy się przy przetwarzaniu danych
Korzystamy z pomocy zewnętrznych dostawców usług, którzy pomagają nam w świadczeniu Usług dla użytkownika i przetwarzaniu jego danych osobowych w naszym imieniu. Tacy zewnętrzni dostawcy usług zawsze będą podlegać obowiązkom w zakresie bezpieczeństwa i poufności zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i obowiązującymi przepisami prawa. Zwracamy uwagę, iż tacy zewnętrzni dostawcy mogą być zlokalizowani poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz przetwarzać tam lub mieć stamtąd dostęp do danych osobowych użytkownika. W przypadku przekazania danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego stosujemy standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską celem zapewnienia należytego poziomu ochrony danych osobowych lub stosujemy (ewentualnie stosuje je nasz zewnętrzy dostawca usług) dozwolone reguły ochrony danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, takie jak wiążące reguły korporacyjne lub Tarcza Prywatności UE-USA. Informacje o standardowych klauzulach umownych ochrony danych osobowych można znaleźć tutaj. Informacje o Tarczy Prywatności UE-USA można znaleźć tutaj. Listę zewnętrznych dostawców którym powierzamy przetwarzanie danych osobowych użytkowników można znaleźć tutaj. Lista podlega aktualizacji i zawiera nazwę podmiotu, adres podmiotu oraz powierzony danemu podmiotowi zakres przetwarzania danych (jeżeli podmiot ten ma dostęp do danych osobowych użytkownika).
Zawarliśmy z każdym z wymienionych podmiotów stosowną umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych oraz sprawdziliśmy ich możliwości techniczne oraz organizacyjne. Zewnętrzni dostawcy mogą przetwarzać dane zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności. Żadne inne niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności powierzanie przetwarzania danych osobowych ani przekazywanie danych osobowych poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego nie jest dozwolone.
•Udostępnianie osobom trzecim
Możemy udostępniać dane osobowe użytkownika:
spółkom należącym do tej samej grupy co my, w celu opracowywania i testowania nowych usług i funkcji;
naszym partnerom, w formie zanonimizowanej, w sposób uniemożliwiający zidentyfikowanie użytkownika;
w odpowiedzi na wymogi prawne lub regulacyjne, nakaz sądu, wezwanie sądowe lub w postępowaniu prawnym, w razie konieczności spełnienia wymogów obowiązującego prawa;
ewentualnemu cesjonariuszowi w przypadku, gdy dane osobowe są przekazywane w ramach sprzedaży lub innego rodzaju przeniesienia całości lub części naszych aktywów na inną spółkę.
•Udostępnianie danych osobom wybranym przez użytkownik
Udostępnianie danych innym użytkownikom Usług.
Wszelkie informacje lub treści, które użytkownik dobrowolnie ujawnia za pośrednictwem naszych Usług w zakresie aplikacji mobilnej lub serwisu internetowego, stają się dostępne dla wszystkich użytkowników Usług. Takie Usługi umożliwiają również użytkownikowi udostępnianie całości lub części jego treści i danych osobowych, na zasadzie indywidualnej, użytkownikom z jego listy kontaktów, poprzez zmianę ustawień udostępniania w Usługach.
Udostępnianie do sieci społecznościowych.
Jeżeli użytkownik uzyskuje dostęp do Usług za pomocą swojego konta w sieci społecznościowej (tj. Facebook, Google+ lub Twitter) bądź za pomocą jednej z wtyczek lub łącz prowadzących do sieci społecznościowych (np. przycisk „Lubię to “serwisu Facebook lub przycisk Google „+ “), dostępnych w Usługach, jego treści i dane osobowe zostaną udostępnione do danych sieci społecznościowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, że tego typu informacje mogą być publikowane w jego sieci społecznościowej pod jego kontem. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że wykorzystywanie jego danych osobowych przez sieci społecznościowe, w tym danych udostępnianych sieciom społecznościowym za pośrednictwem Usług, podlega warunkom polityki prywatności obowiązującym w tych sieciach. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie gromadzenia informacji na jego temat przez sieci społecznościowe, powinien zapoznać się z polityką prywatności danej sieci społecznościowej pod tym kątem i/lub wylogować się z danej sieci społecznościowej przed przystąpieniem do korzystania z naszych Usług.

5.W JAKI SPOSÓB CHRONIMY DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIKA?
Ochrona prywatności i danych osobowych użytkownika jest naszym priorytetem. Jeżeli po zarejestrowaniu użytkownik otrzyma hasło, powinien zachować je w poufności, ograniczyć dostęp do swojego komputera lub urządzenia przenośnego i wylogowywać się po zakończeniu korzystania z Usług. Więcej informacji na temat obowiązków użytkownika znajduje się w Warunkach korzystania z usług.
Podejmujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia ochrony danych osobowych użytkownika przed przypadkową utratą, zniszczeniem, nadużyciem, uszkodzeniem oraz dostępem osób nieupoważnionych lub nielegalnym dostępem. Należy jednak mieć świadomość fakt, że nie istnieje możliwość zagwarantowania 100% bezpieczeństwa transmisji danych w Internecie lub technologii przechowywania danych.

6.OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH
Dane osobowe użytkowników które przetwarzamy w celu wykonywania Usług na rzecz użytkownika przechowujemy przez [*]. Dane osobowe użytkowników które przetwarzamy w oparciu o zgodę danego użytkownika przechowujemy przez [*]. Jeżeli proces rejestracji użytkownika nie zakończył się powodzeniem dane takie nie są przez nas przetwarzane.

7.UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄCE UŻYTKOWNIKOM
Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:
•Prawo dostępu do danych osobowych dotyczących danego użytkownika
•Prawo do sprostowania danych osobowych – w ustawieniach Usług użytkownik może aktualizować informacje dotyczące swojego konta, zmieniać ustawienia swojego profilu, subskrybować/anulować subskrypcję wiadomości otrzymywanych od nas oraz ustawić swoje preferencje dotyczące udostępniania w zakresie Usług, łącznie z funkcjonalnościami związanymi z lokalizacją; jeżeli użytkownik jest zainteresowany ograniczeniem lub zmianą zasad dostępu bądź udostępniania swoich danych osobowych w zakresie sieci społecznościowych, powinien sprawdzić ustawienia swojego konta w tej sieci społecznościowej; w przypadku, gdy sprostowanie danych nie jest możliwe w powyższy sposób użytkownik może zwrócić się bezpośrednio do nas a my zweryfikujemy takie informacje bez zbędnej zwłoki;
•Prawo do usunięcia danych osobowych – użytkownik może zwrócić się z żądaniem usunięcia danych osobowych w każdym czasie , w takim przypadku niezwłocznie usuniemy dane osobowe takiego użytkownika, chyba że są one potrzebne w związku z koniecznością świadczenia Usług; usuniemy również (oraz zapewnimy usunięcie przez podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie) dane osobowe użytkownika w przypadku, gdy cofnął on swoją zgodę na przetwarzanie lub wymagają tego od nas stosowne przepisy prawa;
•Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych – w przypadku żądania użytkownika zażąda ograniczenia przetwarzania danych osobowych (np. w przypadku, gdy kwestionuje prawidłowość, legalność przetwarzania) ograniczymy przetwarzanie do niezbędnego minimum w zakresie dozwolonym przez prawo;
•Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w przypadku, gdy użytkownik nie chce otrzymywać od nas materiałów marketingowych lub promocyjnych lub gdy nie chce aby jego dane podlegały profilowaniu w związku z taka działalnością marketingową lub promocyjną, może wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowym w powyższym zakresie a my zaprzestaniemy takiego przetwarzania bez zbędnej zwłoki; w takim przypadku użytkownik nie będzie mógł korzystać z niektórych funkcjonalności dla których takie przetwarzanie jest niezbędne (np. otrzymywanie spersonalizowanych materiałów marketingowych oraz promocyjnych);
•Prawo do przenoszenia danych – użytkownik ma prawo otrzymania przekazanych nam danych osobowych, w przypadku otrzymania takiego żądania przekażemy dane osobowe takiemu użytkownikowi w powszechnie używanym i odczytywalnym formacie w terminie [*] od otrzymania żądania; na żądanie użytkownika przekażemy jego dane osobowe podmiotowi trzeciemu (innemu administratorowi) wskazanemu przez użytkownika chyba, że wpływa to niekorzystnie na prawa i wolności innych lub nie jest techniczne możliwe;
•Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tych przypadkach gdy użytkownik udzielił nam zgody na przetwarzanie danych osobowych zgoda taka może być cofnięta w każdym czasie z jakichkolwiek powodów, w przypadku cofnięcia zgody przetwarzanie danych zostanie wstrzymane w stosownym zakresie;
•Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – użytkownik ma prawo do wniesienia skargi dotyczącej sposobu przetwarzania przez nas danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
•Prawo do otrzymania potwierdzenia czy przetwarzamy lub nie przetwarzamy dane osobowe użytkownika.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień i/lub uzyskania wszelkich stosownych informacji należy skontaktować się z administratorem danych kierując korespondencję na adres: Wood spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Złota 59, 00-120 Warszawa z dopiskiem „Dane osobowe”. Odpowiemy w terminie jednego miesiąca po otrzymania pisma z zastrzeżeniem, iż mamy możliwość przedłużenia tego terminu do dwóch miesięcy (przy czym w wypadku konieczności przedłużenia terminu poinformujemy o tym w pierwotnym terminie jednego miesiąca) po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika.
W przypadku, gdy użytkownik skorzysta z któregokolwiek z uprawnień wskazanego w niniejszym rozdziale lub przysługującego zgodnie z obowiązującym prawem przekażemy informacje dotyczące konieczności sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkownika zgodnych z jego żądaniem każdemu podmiotowi któremu dane zostały przekazane zgodnie z rozdziałem 4 niniejszej Polityki Prywatności, chyba że kontakt z takim podmiotem będzie niemożliwy lub będzie wymagał nieproporcjonalnych nakładów.

8.PLIKI COOKIE
•Czym są pliki cookie?
Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, umieszczane w komputerze lub telefonie komórkowym użytkownika podczas odwiedzania strony internetowej. Pliki te są powszechnie stosowane w celu zapewnienia funkcjonalności stron internetowych lub zwiększenia efektywności ich funkcjonowania. Pliki cookie pomagają stronie internetowej rozpoznać urządzenie użytkownika i zapamiętywać informacje dotyczące wizyty użytkownika (np. preferencje językowe, wielkość czcionki i inne preferencje).
•W jaki sposób wykorzystujemy pliki cookie?
Nie wykorzystujemy plików cookie do indywidualnego śledzenia użytkownika lub jego identyfikowania, lecz w celu umożliwienia nam prowadzenia Usług zgodnie z wymogami użytkownika, ułatwienia użytkownikowi nawigowania w obrębie strony internetowej i korzystania z jego funkcji, aby zapewnić użytkownikowi sprawną funkcjonalność.
Korzystamy z narzędzia Google Analytics w celu pomiaru statystyki ruchu i korzystania z serwisu, aby dowiedzieć się, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony i uzyskują dostęp do niej. Wykorzystujemy informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie jako pomoc w doskonaleniu naszych Usług i tworzeniu zbiorczych statystyk dotyczących sposobu korzystania z naszego serwisu przez użytkowników. Należy zwrócić uwagę na fakt, że w tym kontekście Google gromadzi dane osobowe użytkownika poprzez korzystanie z narzędzie Google Analytics w naszym serwisie. Dodatkowe informacje na temat sposobu korzystania przez Google z narzędzia Google Analytics, a także sposobu gromadzenia i przetwarzania danych, znajdują się pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/.
Dane są przechowywane przez okres maksymalnie 2 lat.
•W jaki sposób można zarządzać preferencjami dotyczącymi plików cookie ?
Większość przeglądarek umożliwia zarządzanie preferencjami dotyczącymi plików cookie poprzez wprowadzanie zmian w ustawieniach przeglądarki. Jeżeli użytkownik wyrazi zgodę na korzystanie przez nas z plików cookie, ale później chciałby wycofać udzieloną zgodę, może usunąć dotychczasowe pliki cookie i zmienić ustawienia swojej przeglądarki na blokowanie dalszych plików cookie. Wskazówki w tym zakresie są dostępne w funkcji „Pomoc “przeglądarki internetowej. Alternatywnie poniższe łącza zawierają instrukcje dotyczące zarządzania ustawieniami plików cookie w często używanych przeglądarkach:
•Chrome (https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en)
•Internet Explorer (http://windows.microsoft.com/en-US/windows-vista/Block-or-allow-cookies)
• Mozilla FireFox (https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences?redirectlocale=e US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies)
•Safari (http://support.apple.com/kb/index?page=search&fac=all&q=cookies%20safari
Dodatkowo, jeżeli użytkownik nie jest zainteresowany stosowaniem narzędzia Google Analytics w jego przeglądarce, może zainstalować dodatek do przeglądarki Google Analytics pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Ponadto użytkownik może odwiedzić stronę www.aboutcookies.org, która zawiera kompleksowe wskazówki w tym zakresie dla wielu różnych przeglądarek.

Uwaga: jeżeli użytkownik zablokuje pliki cookie, może nie mieć pełnego dostępu do wszystkich funkcjonalności i stron w naszym serwisie internetowym.

9.GEOLOKALIZACJA

•Ogólna zasada
Pod warunkiem uprzedniego uzyskania zgody użytkownika, dane związane z lokalizacją użytkownika w naszym centrum handlowym mogą być przez nas gromadzone i przetwarzane, gdy użytkownik jest uwierzytelniony w naszych aplikacjach mobilnych, dla celów pomiaru częstotliwości wizyt użytkownika i jego tras w obrębie naszego centrum handlowego i/lub świadczenia usługi Meet My Friends.
•W jaki sposób wykorzystujemy informacje dotyczące geolokalizacji?
Aby zostać zlokalizowanym w obrębie centrum handlowego, użytkownik musi aktywować funkcję Bluetooth na swoim urządzeniu przenośnym. Jeżeli użytkownik chce tylko sprawdzić mapę i lokalizację swoich kontaktów za pośrednictwem usługi Meet My Friends, aktywowanie funkcji Bluetooth nie jest wymagane. Należy pamiętać o tym, że nie będziemy lokalizować użytkownika poza naszym centrum handlowym, a użytkownik nie będzie mieć możliwości udostępniania swojej lokalizacji poza naszym centrum handlowym za pośrednictwem usługi Meet My Friends. Opcja lokalizacji jest aktywowana przez znaczniki zainstalowane wyłącznie w częściach wspólnych centrum handlowego.
Informacje dotyczące lokalizacji użytkownika w centrum handlowym będą przez nas gromadzone i przetwarzane pod warunkiem, że uprzednio uzyskamy zgodę użytkownika na jego lokalizowanie.
•Na czym polega usługa Meet My Friends?
Usługa Meet My Friends umożliwia użytkownikowi udostępnianie jego lokalizacji w obrębie naszego centrum handlowego użytkownikom Usługi lub wyłącznie jego znajomym, którzy również korzystają z Usługi. Dzięki temu użytkownik może odwiedzić centrum handlowe, znając lokalizację swoich znajomych w centrum handlowym, i spotkać się ze znajomymi w konkretnym miejscu lub zaproponować miejsce spotkania.
•W jaki sposób dane geolokalizacyjne są udostępniane w usłudze Meet My Friends?
Dla celów świadczenia usługi „Meet My Friends“ niektóre funkcje Usługi mogą wymagać udostępniania danych geolokalizacyjnych użytkownika wszystkim innym użytkownikom Usług lub wyłącznie kontaktom użytkownika, w zależności od sposobu skonfigurowania ustawień użytkownika.
Ponadto, jeżeli użytkownik skorzystał z konta w serwisie Facebook, Google lub Twitter w celu utworzenia konta w naszym serwisie, będzie mieć możliwość lokalizowania swoich kontaktów z takiej sieci społecznościowej, które również korzystają z usługi „Meet My Friends“, oraz będzie mógł poprosić takie osoby o udostępnienie ich lokalizacji.
Możemy również udostępniać dane geolokalizacyjne użytkownika odbiorcom określonym w powyższym punkcie „W jaki sposób udostępniamy i ujawniamy dane osobowe użytkownika?“
•W jaki sposób można zarządzać preferencjami dotyczącymi geolokalizacji?

Ustawienia mobilne
Przy pierwszym uwierzytelnianiu użytkownika w naszej aplikacji mobilnej zapytamy o zgodę na włączenie geolokalizacji urządzenia przenośnego użytkownika.
Jeżeli użytkownik zaakceptuje geolokalizację swojego urządzenia przenośnego, funkcja ta zostanie uruchomiona natychmiast i będzie stosowana przy wszystkich późniejszych połączeniach z naszą aplikacją mobilną i przy wszystkich kolejnych wizytach w naszym centrum handlowym.
Użytkownik może wyłączyć geolokalizację swojego urządzenia przenośnego w dowolnym momencie w ustawieniach mobilnych.
Usługa Meet My Friends
Przy pierwszym połączeniu użytkownika z usługą „Meet My Friends“ zapytamy o zgodę na włączenie geolokalizacji urządzenia przenośnego użytkownika i udostępnianie danych geolokalizacyjnych.
Jeżeli użytkownik zaakceptuje geolokalizację swojego urządzenia przenośnego i udostępnianie danych geolokalizacyjnych, funkcja ta zostanie uruchomiona natychmiast i będzie stosowana przy wszystkich późniejszych połączeniach, chyba że użytkownik skorzysta z funkcji „widoczny/niewidoczny“, dostępnej bezpośrednio na mapie, aby czasowo zmodyfikować swoje ustawienia geolokalizacji. Użytkownik może również trwale wyłączyć geolokalizację w ustawieniach swojego profilu w dowolnym momencie.
Domyślnie użytkownicy usługi „Meet My Friends “są widoczni dla wszystkich pozostałych użytkowników usługi „Meet My Friends “. Użytkownik może skonfigurować swoje ustawienia udostępniania lokalizacji w Usłudze, wybierając jedną z następujących opcji:
(i)widoczność dla wszystkich pozostałych użytkowników usługi „Meet My Friends “; lub
(ii)widoczność tylko dla swoich kontaktów; lub
(iii)brak widoczności dla wszystkich użytkowników usługi „Meet My Friends “.
Parametry poufności ustawione przez użytkownika zostaną zarejestrowane i będą obowiązywać przy każdym korzystaniu z aplikacji mobilnej. Dodatkowo użytkownik będzie mieć w każdej chwili bezpośredni dostęp do opcji „widoczny/niewidoczny “bezpośrednio na mapie, aby móc czasowo zmienić ustawienia poufności na czas trwania bieżącej sesji.

10.ŁĄCZA DO INNYCH WITRYN
Istnieje możliwość przedstawiania przez nas łącz hipertekstowych z Usług lub wiadomości otrzymywanych przez użytkownika w ramach Usług, prowadzących do serwisów internetowych osób trzecich lub źródeł internetowych. Nie kontrolujemy praktyk osób trzecich w zakresie prywatności oraz treści osób trzecich i nie ponosimy odpowiedzialności w tym zakresie. Prosimy o uważne zapoznanie się z polityką prywatności osób trzecich w celu uzyskania informacji o sposobie gromadzenia i przetwarzania danych osobowych użytkownika przez osoby trzecie.

11.AKTUALIZACJE POLITYKI PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać okresowym zmianom lub aktualizacjom. Wszelkie zmiany niniejszej Polityki Prywatności będą obowiązywać po opublikowaniu zmienionej Polityki Prywatności za pośrednictwem Usług. W przypadku wprowadzenia zmian, które naszym zdaniem stanowią znaczne zmiany i wymagają zgody użytkownika na mocy obowiązującego prawa, poinformujemy użytkownika o tym fakcie za pośrednictwem Usług i w razie potrzeby zwrócimy się do użytkownika o udzielenie zgody.